تحقيق بمباردمان ولسوالی نوزاد

حامد کرزی دستور داده است که در رابطه به بمباردمان ولسوالی نوزاد ولايت هلمند که از طرف نيروهای ائتلاف صورت گرفت است تحقيقات انجام شود.گفته می‌شود که در اثر اين بمباردمان يک تعداد غير نظاميان کشته شده‌اند.
در اثر بمباردمان سنگين قوای ائتلاف در بازار ولسواری نوزاد، يک باب مکتب و تعداد از دکان‌ها و افراد ملکی به هلاکت رسيدند. سربازان بريتانيايی، گفته‌اند که حمله‌ای هوايی به درخواست آنها انجام يافت زمانی که طالبان در حال اشغال اين ولسوالی و جايی که اين نيروها سکونت داشتند بودند. و اذعان کرده‌اند که يک باب مکتب در اين حادثه تخريب شده است. و اضافه کرده‌اند که طالبان از اين مکتب منحيث پايگاه استفاده می‌کردند. گفته می‌شود جنگ هنوزم در اين منطقه ادامه دارد.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: