دیده بان حقوق بشر می گوید جنوب افغانستان، بر اثر جنگ و خشونت از لحاظ انسانی رو به انحطاط است.
دیده بان حقوق بشر که یکی از اصلی ترین گروههای مدافع حقوق بشر جهان است و مقر آن در نیویورک قرار دارد در نامه ای صریح، خطاب به تیم حقیقت یاب شورای امنیت سازمان ملل متحد نوشته است: جنوب افغانستان بر اثر خشونت و جنگ به سوی انحطاط انسانی پیش می رود.
گزارش نهاد مذبور حاکیست خشونتها، تنها از ابتدای سال 2006 تاکنون مرگ بیش از یک هزار غیر نظامی را به دنبال داشته است.
دیده بان حقوق بشر در گزارش خود آورده است: علاوه برجنگ، خشکسالی نیز منجر به بی خانمانی هشتاد هزار نفر در جنوب افغانستان شده است.
در گزارش دیده بان حقوق بشر، نه تنها طالبان، عامل این خشونت ها دانسته شده اند، بلکه فرماندهان محلی که به گفته تهیه کنندگان گزارش، برخی از آنها با حمایت ضمنی دولت افغانستان فعالیت می کنند نیز عامل نا امنی خوانده شده اند.
این گزارش، در عین حال نیروهای بین المللی تحت فرمان ناتو را نیز در افزایش خشونتها مقصر می داند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بسیاری از دستاورهایی که زنان افغان بعد از سقوط طالبان به دست آورده بودند از بین رفته و معلمان، دانش آموزان و مدارس مورد حمله شورشیان قرار دارند.
گروه دیده بان حقوق بشر همچنین از وجود فساد اداری، غصب غیر قانونی زمین، خشونتهای قومی و تهدید خبرنگاران نیز شکایت کرده است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: