کشف یک توطئه

اسما حبیب خبر نگار بی بی سی خبر داده که انوارالحق احدی در مجلس سنا از افزایش بی سابقه ی معاش کارمندان دولت سخن گفته است. این خبرنگار نوشته است :
” در حاليکه فساد اداری به عنوان چالش بزرگی در برابر دولت افغانستان قرار دارد، مسئولان اطاق تجارت بين المللی افغانستان بر اين باورهستند که افزايش حقوق کارمندان دولت می تواند در کاهش اين پديده به شکل چشمگيری موثر باشد.”
به نظر شما وقتی چیزی به شکل چشم گیری موثر باشد ، خوب است یا بد؟ به نظر من بد است. فکر کنید که کاهش فساد اداری چشم گیر باشد. دیگر آدم نمی تواند فساد اداری را ببیند. آیا دولت افغانستان می خواهد ما فساد اداری را دیگر نبینیم؟ عجیب است. ادامه این مقاله در اینجا بخوانید

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: