رهبران افغان پول کمک را به جیب میزنند

در یک گزارش مشترک وزارت دفاع امریکا و وزارت داخله آن کشور که به کمیته کانگرس توضیع گردیده است امده است که پولیس افغانتسان تا به حدی فساد دارد که موثر نمیباشد. یک مقام پنتاگون به روزنامه تیلگراف گفته است که مقامات پولیس اقلا نصف از وسایلی را که از طرف حکومت امریکا اهدا گردیده است دزدیده ان که شامل هزار ها موتر و نفربر میشود.

در جمع پروژه های که از طرف اداره انکشافی برطانیا تمویل گردیده است خریداری لباس و بالا پوش زمستانی برای پولیس و جنراتور شفاخانه و مورده شویی میباشد. مگر تائید گردید که از جمله 4 میلیون دالر که برای کمک به معاجرین داخلی اختصاص یافته بود به ساختن پوسته های کنترول پولیس اختصاص یافت.

تحقیق سندی تیلیگراف به این نتیجه رسیده است که افراد پولیس و رهبران قومی یک مقدار زیاد از امداد بازسازی را میدزدند. این پول به مقصد بهبود وضع زنده گی افغانان عادی اختصاص یافته است تا آنها به طالبان نپیوندند.
در بعضی از قضایا تمام پولی امداد به مقصدس نرسیده است. مقامات وزارت دفاع امریکا و انگلیس به این نتیجه رسیده اند که تا نصف از کمک ها در افغانستان به مقصد نمیرسد.

مقامات ناتو هم در جنوب کشور به این باورند که پولیس افغان گنهکار فساد میباشد و کمک ها را اگر بدست شان برسد خواهند دزدید. رهبران محلی و قومی متهم به غصب اموال به شمول مواد ساختمانی، مواد سوخت میباشند که انها این مواد را بعدآ در بازار به فروش میرسانند. مقامات پنتاگون میگویند که هزار ها موتر امداد شده به پولیس به عوض به فروش رسیده است.

تا حال حدود 42000 پولیس در سراسر کشور به مقصد فراهم اوری امنیت به حدود 25 میلیون افغان توسط کمک های بین المللی تجهیز گردیده اند. در حالی که یک تعداد دست شمار مقامات و سران افغان اضافه از 15000 محافظ شخصی در پهلوی صد ها میل اسلحه غیر قانونی دارند.

بروز جمعه وزرا خارجه ناتو ابراز داشتند که ایشان کمک های نظامی و اقتصادی شان را افزایش خواهند داد با وصف این که خواهش سرمایه گذاری در پروژه های انکشافی غرض بدست اوردن حمایت مردم افغانستان صورت گرفته است. لایم فاکس سخن گوی دفاعی گفته است که او در زمان بازدید از فغاناتسان از فساد در مقامات دست اول شنیده که این بر برنامه بازسازی تاثیر نموده است.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: