یزید بر منبر حسین

بهرحال، جلوه سیاف بر منبر حسین نشان میدهد که در آن “خراب آباد” تا چه حد خدا،وجدان،عدالت و حسین مسخ و تحقیر شده اند. بیشتر در وبلاگ یادداشت هایی از غرب بخوانید

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: