افغانی ها و مراسم متفاوت و طالبان

میگفت افغانی و ساکن افغانستان است که برای منبر در دهه ی محرم به ایران آمده. هیأت افغانی های باقرآباد تهران که مرکز تجمع افغانیهاست نیز آمده بودند. بعداز منبر یک مداح افغانی پشت میکرفون نوحه را شروع کرد. با ته لهجه ی افغانی و صدای بسیار زیبا. جمله ی آخر نوحه اش پریشان بود که آنرا پَرٍیْشان میخواند. تقریبا همه ی آن جمعیت در جنگ و دوران اشغال کمونیستی و طالبانی دنیا آمده بودند. ادامه در وبلاگ محمد علی ابطحی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: