اخراج هنرمندان ايرانی از افغانستان

ما همه اين ناملايماتی را که ما از کشورهای دوست و همسايه‌های مان ديديم فراموش شدنی نخواهد بود و فردا زودرس است و افغانستان افغانستان امروز باقی نخواهند ماند. فرزندان اين وطن روزی يخن آنها را خواهند گرفت. آنوقت شايد، درخواست غرامت کنند و شايد مهمتر از آن، حکم جلب بين‌المللی صادر کنند عليه آن عده از رهبران ايرانی که در جنگ‌های قومی و مذهبی افغانستان دست داشته‌اند. بیشتر در وبلاگ “یادداشت هایی از کابل” بخوانید.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: