مسوؤل نقص منافع ملی و قتل اجمل نقشبندی کی هست؟

رحمت الله حنفی، مسوؤل شفاخانه ایمرجنسی در هلمند، سری نخی پنداشته میشود که در بند دولت افغانستان قرار دارد. سعید انصاری سخنگوی ریاست امنیت ملی، حنفی را متهم به همکاری با طالبان، در ربودن اجمل نقشبندی، دانیل ماستروجیکومو و سیدآقا نمود. جینو سترادا، رئیس شفاخانه ایمرجنسی در ایتالیا، خواهان رهای حفنی گردیده و اتهامات وارده بروی را بی اساس میخواند. استرادا، میگوید، او به حنفی اطمینان کامل دارد و در بیگناهی وی شکی ندارد.

شکی نیست که قتل اجمل جزء مسله میباشد، که مسوؤل مستقیم آن طالبان میباشد. جنایت بزرگتر تختی منافع ملی افغانستان میباشد. دولت ایتالیا و شفاخانه ایمرجنسی شکی نیست، که مسوؤل هستند، ولی اقدامی صورت نگرفته، مانند توقیف رحمت الله حنفی، تا مسوؤلیت آنها تعیین گردد. گابریل لیسترو، یک عکاس ایتالیایی در ماه اکتوبر سال گذشته اسیر طالبان گردید. و دولت ایتالیا از طریق شفاخانه ایمرجنسی مبلغ اظافه تر از دو میلیون دالر به طالبان پرداخت. خبرنگاران رسانه های مختلف اهم از داخلی و خارجی در جنوب کشور و مناطق تحت سلطه طالبان گزارش دهی میکنند. اینکه چرا تنها خبرنگاران ایتالیایی اسیر میشوند و دوباره بعد از پرداخت خون بها آزاد میشوند، دلالت بر توطئه گری و معامله جویی میکند.

شفاخانه ایمرجنسی یک ارگان خیریه میباشد که خدمات صحی فراهم میاورد. ولی این شفاخانه، با شرکت مقامات بلند رتبه آن، اقلأ دو بار با دهشت افگنان معامله و مذاکره، و یا اقلأ تسهیل معامله، نموده اند. در هر دوی این معاملات ایمرجنسی به دهشت افگنان پول آورده اند و یا هم در رهایی مقامات آنان همکاری کرده اند.

بعد از رهایی دانیل سخنگوی رئیس جمهور کرزی، اقا رحیمی گفت، که معامله رهایی وی صرف روی عواطف انسانی صورت گرفته است. و احساسات رئیس جمهور بود که وی جهت رهایی دانیل با طالبان معامله نمود.
ولی طالبان بار ها خواهان همچو معامله ی در رهای اجمل گردیدن که تاثیری بر احساسات انسانی رئیس جمهور نداشت. این خود دلیل بر احساسات نی، بلکه برخورد سیاسی میکند. “بعد از مرگ اجمل مقامات دولتی گفتند، توافق برای رهایی اجمل نزدیک بود، اما اجمل بدون اتمام حجت اجمل را کشتند” معین مرستیال، وکیل در ولسی جرگه گفت. این در حالیست که کرزی، اسپنتا و دیگر مقامات بار ها گفته بودند که برای رهای اجمل مذاکر نخواهد شد. دولت گفته های ضد و نقیص زیادی داشته است و حالا مشکل است که بالا دولت اعتبار کرد. از گفته ها گذشته عمل باید اجرا شود.

رحمت الله حنفی که متهم به همکاری با طالبان هست، با دانیل ماستروجیکومو قبل از ورود وی به هلمند در تماس بود. و وی را به رفتن به هلمند تشویق کرد. حنفی به وی اطمینان داد که طالبان به شفاخانه وی رفت و آمد دارند و مشکلی برای وی ایجاد نخواهند کرد. با استفاده از روابط حنفی، دانیل میتواند گزارش تهیه کند. یک طرف قضیه که احتمالا ریاست امنیت هم بخاطر بقید نگهداشتن حنفی، به این باور است، اینکه حنفی به طالبان اطلاع میدهد که یک شهروند دیگری کشور که به شما اضافه تر از دو میلیون دالر داده بود میاید و طالبان برنامه ریزی کرده و خواست های خود را این بار تنها مختص به پول نی بلکه به رهایی مقامات خود از بند دولت، نیز میکند. طالبان در اینجا اماده گی کامل داشتند. بعد از دستگیری آنها برای جدی نشان دادن تهدید خود راننده را سر میزنند و آنرا فلم برداری نیز میکنند. و بعد تیلفون و شماره ها را دارند و از دانیل میخواهند که به آنها زنگ زده و خواهان رهای خود میگردد. رحمت الله میتواند که دو انگیزه برای همکاری با طالبان داشته باشد، اول اینکه او خود یک طالب میباشد و طالبان همکار ایدولژیک آنها میباشد. یا اینکه رحمت الله اینکار را در مقابل پول انجام میدهد. دلیل دوم نمیتواند استناد قوی داشته باشد، چرا که اگر انگیزه رحمت الله پول میبود وی زمانی که اضافه از دو میلیون دالر را سال گذشته در دست داشت میتوانست آنرا به طالبان نرسانده و نگهدارد.

استدلال دوم اینست که رحمت الله بیگناه است، و مقامات دولتی حنفی را ناحق به دام دارند. زمانی که اجمل و دانیل به هلمند میرسند از شفاخانه ایمرجنسی فعالیت میکنند. طالبان میدانند که دانیل شهروند کشوری است که قبلأ به آنها خون بها داده است، و نقشه ای را جهت گروگان گیری دانیل و اجمل طرح ریزی میکنند. در اینجا جرم حنفی مذاکر با دهشت افگنان میتواند باشد. اما جینو سترادا، مسوؤل عمومی شفاخانه ایمرجنسی مسوؤل تر است.

در هر دو شرایظ فوق دولت ایتالیا از همه مسوؤل تر است. دولت ایتالیا در تمام معاملاتی که با طالبان نموده است یا خواست های خود را بر دولت افغانستان تحمیل نموده است، و یا اینکه مستقلانه با شورشیان معامله نموده است، که در هر دو صورت فوق استقلال افغانستان را نادیده گرفته اند. هر نوع معامله با دهشت افگنان خلاف منافع ملی است، از همین جهت است که کشور های جهان با دهشت افگنان مذاکر نمیکنند. معامله نمودن دولت ایتالیا با دهشت افگنان افغان مخالف منافع ملی کشور است. لعل گل رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان گفت “زما په نظر موژ دتولو ستونزو پله دحکومت په غاله وانچوو، حکه چی حکومت خپل واک نلری”

دولت افغانستان جهت تعیین موقف خویش در مقابل دهشت افگنان و هم تعین چگونگی روابط آن با کشور های خارجی که در افغانستان سرباز دارند و میتوانند اعمال فشار نمایند، باید کمیسیون مستقلی را تعیین نماید، تا موضوع اسارت دانیل و قتل اجمل را بررسی نماید، و هم تهعد صورت گیرد که نتایج و دریافت های کمیسیون و پیشنهادات آنرا عملی خواهد نمود. “دو درس ما یاد گرفته ایم، اول اینکه افغانها دولت ایجنت (دستنشانده) را نمیپزیرند، به همین دلیل کمونیست ها و مجاهدین دوام نکردند. و دوم اینکه ما نباید همچو مسایل را تنها در دست نهاد های امنیتی بگزاریم” معین مرستیال، نماینده در مجلس ملی گفت، “جبران سهو خارجی ها ممکن نیست” لعل گل مسوؤل سازمان حقوق بشر افغانستان گفت.
دولت و نهاد های مدنی افغان و سفرا افغان در کشور ها و نهاد های مختلف کوشش نمایند، تا قتل اجمل نقشبندی و معامله گری با طالبان را تقبیع نماید. خصوصأ از کشور های اسلامی خواسته شود که عمل طالبان را تقبیع نمایند.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: