بازداشت شش نفر در ارتباط با قتل ذکیه ذکی

یک روز پس از قتل ذکیه ذکی، گرداننده یک رادیوی خصوصی در افغانستان، یک مقام بلندپایه دولتی می گوید شش نفر در ارتباط با این قتل دستگیر شده اند…بقیه در بی بی سی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: