وقتی نیشه میشی چشمات خیلی مقبول میشه!

عنوان بالا چیزی است که ازگوشه یک پژوهش ( پژوهش روی علل اعتیاد زنان درافغانستان ) بدست آمده است . حرف فوق ، گفته ای یک زن از ولایت پکتیا است که درگفتگو با یک تن ازپژوهشگران میدانی بدان اذعان کرده است . یقینآ صدها بل هزاران نکته پیدا وپنهانی ازین تحقیق بدست آمده اما برایم نکته فوق سخت دلربا وذهن خراش بود . خواهید پرسید چرا ؟ دلربا بخاطروجه رمانتیک اش ، ولی ذهن خراش بخاطرشی بوده گی زن درجامعه ما که حرف تازه ای هم نیست… بقیه در ذهن بیگانه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: