نقدینگی نقد پوپولیستی

پنج سال واندی است که درافغانستان ازموج جدید دموکراسی خواهی ، حقوق بشرخواهی وخواستن زندگی درجهان مدرن می گذرد ، اماتاحال کمتربه این امرپرداخته شده است که به چه میزان درکردارواندیشه خود به این ارزش ها نزدیک شده ایم . قشری که ازسالیان متمادی درتاریخ افغانستان درراه اندیشه ای آزادی خواهی ، اصلاح وتغییر، ازخود ونسل خود گذشته اند تا هنوزهم کماکان به همان راه درحرکت اند ، اگرنه به آن شدت اما بگونه پرت وپراکنده ای به راه شان ادامه میدهند.آنچه که بیشترازهمه به درد ودریغ این همه تقلاها، تلاش ها و فداکاری ها می افزاید ، پیامد وادامه این راه است … ادامه این متن را در ذهن بیگانه بخوانید

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: