کامران میرهزار آزاد شد

کامران میرهزار، مدیر و گرداننده سایت کابل پرس بعد ازپنج روز بازجویی و توقیف توسط نیروهای امنیتی ملی امروزیکشنبه ساعت پنج بعد از ظهر آزاد شد. کامران میرهزار بصورت غیرقانونی از یکی از خیابان های کابل توسط نیروهای ریاست 74 امنیت ملی در روز چهار شنبه ساعت 10:30 صبح به دلایل نامعلومی بازداشت شد. در گفتگویی خصوصی ای که چند لحظه پیش با کامران میرهزار داشتم از وی در مورد بازجویی و وضعیتش در توقیفگاه پرسیدم. کامران میرهزار از وضعیتش در توقیف خانه شکایت کرده گفت که در طی بازداشت 96 ساعته وی دست به اعتصاب غذا زده و گفت که وضعیت روحی و جسمی اش هم رو به وخامت بوده است. ادامه در کابل پرس

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: