ربوده شدن کامران ميرهزار را محکوم می کنيم!

از کابل پرس
فدراسيون بين المللی ژورناليستان

شنبه 11 اوت 2007

فدراسيون بين المللی ژورناليستان با انتشار بيانيه ای ربوده شدن کامران ميرهزار را محکوم کرد. اين فدراسيون که متشکل از 600 هزار ژورناليست در 114 کشور می باشد، در بيانيه ی خود آورده است که اين فدراسيون از بازداشت مجدد کامران ميرهزار حيران است و آن را محکوم می کند. در اين بيانيه اضافه شده که کامران ميرهزار بدليل انتشار مقالات انتقادی عليه مقامات بلندپايه ی دولت افغانستان يکماه پيش نيز زندانی شده بود و پس از رهايی شبانه روز در دفتر يکی از سازمان های بين المللی گسترش رسانه ها (سازمان اينترنيوز محل کار کامران ميرهزار) زندگی می کرد.

در اين بيانيه به نقل از يکی از مديران آسيايی فدراسيون بين المللی ژورناليستان آمده است که ما همراه با نهادهای روزنامه نگاران در داخل افغانستان خواهان رهايی کامران ميرهزار هستيم.

از سوی ديگر سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاريس نيز با انتشار بيانيه ای افزوده که کامران ميرهزار دوباره به گوانتاناموی افغانستان بازگشت. سازمان گزارشگران بدون مرز

در اين بيانيه آمده که کامران ميرهزار بايد بلافاصله آزاد شود.

کامران ميرهزار روز 5 شنبه صبح از مقابل دفتر کارش در جاده دارالامان شهر کابل توسط نيروهای امنيت ملی افغانستان بازداشت و پس از 9 ساعت دوباره آزاد شد.

بلافاصله پس از بازداشت کامران ميرهزار، روزنامه نگاران افغانستان در دفتر راديو سلام وطندار و اينترنيوز با برپايی يک نشست فوق العاده خبری و صدور يک قطعنامه، بازداشت وی را اختطاف دانسته و خواهان آزادی وی شدند.

ديدبان رسانه های افغانستان، اتحاديه ی ملی ژورناليستان افغانستان، انجمن خبرنگار آزاد افغانستان، کميته ی دفاع از خبرنگاران آزاد افغانستان، کميته ی دفاع از کامران ميرهزار و برخی از اعضای نهادهای مدنی افغانستان با انتشار بيانيه های مختلف، خواهان آزادی وی شده بودند.

کامران ميرهزار يکماه پيش نيز بصورت غير قانونی توسط نيروهای امنيت ملی افغانستان بازداشت شده و پس از سپری نمودن 5 روز و 96 ساعت اعتصاب غذا آزاد شد.

متن بيانيه ی فدراسيون بين المللی ژورناليستان به زبان انگليسی

متن خبر سازمان گزارشگران بدون مرز به زبان انگليسی

متن نامه خبری سازمان اينترنيوز به زبان انگليسی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: