دوکان "پروفیسور نور" گشایش یافت

از وبلاگ باچهء آزره


دهمین شبکه تلویزیونی خصوصی بنام ” نور” در کابل روی صفحه گیرنده ها ظاهر گردید.این تلویزیون که بظاهر مربوط فروفیسور برهان الدین ربانی جنگسالار دیروز میباشد زحمات.پشت صحنه(پشت پرده)آنرا ولایت فقیه ایران میکشد .

قبل ازین شبکه های ؛ طلوع ، المر(سعد مُحسنی) آریانا(انجنیراحسان الله بیات) ، آیینه(رشید دوستم) ، تلویزیون ملی(دولتی) ، نورین (حاجی فرید)، افغان (افغانزاده)، شمشاد(اشتر تی وی) وتمدن(شیخ آصف)راه انتخابی نوررا بسان یک دورباطل به تکرار نشسته اند.

روند کاری این ده شبکه تکرار همد یگر بوده و اینک که از عمر برخی پنج سال میگذرد،چیز تازه قابل توجه ارایه نداشته اند تا مردم پسند باشد .اکثراین شبکه ها یا لقمه های جویده شده کشور های همسایه را نشخوارمیکنند یا سفره سریال های پوپنک زده هندی را به نمایش میگذارند تا ازین طریق توجه اعلانات تجارتی را بخودجلب نمایند که درین راستا (دَو ودَوبازی های بسیاری)میان این مثلا رقبا صورت گرفته است.

1 _ طلوع .لمر : که هردوازیک زیرزمینی نمناک کابل به نشرات میپردازند.تا هنوز کوشیده است که سرآمد روزگار تلویزیونچی های خصوصی کابل باشد که هست. ودیگران قدم به قدم راه این طلایه دارخویش را دزدکی استمرار می بخشد یعنی هرمثلا برنامه را که طلوع اختراع نماید فردایش کانهواز آریانا ودیگران نیز دست دومش نشر میگردد.

2 _ آریانا : نیز کپی طلوع بوده بااین تفاوت که این شبکه میکوشد تا بیشتر مبلغ خانواده محترم حاجی بیات ازین دریچه باشد تا برنامه های سالم تلویزیونی.

3 _ آیینه : شبکه آیینه با آنکه در تولید برنامه های خویش بسیارابتداییست اما ابتکاری که دارد اینست که انحصارزبانی را شکسته وبزبانهای ترکی و ازبکی نیز برنامه دارد.

4 _ تلویزیون ملی ! : تلویزیون ملی قبل ازانکه ملی باشد شبکه ییست که با حفظ سنت دیرینه پشتون سالاری مبرا از اشتراک فرهنگهای متفاوت اقوام ساکن در کشوربه نشرات پرداخته و میکوشد که این رسانه را ازحضورافرادلایق یا فنی وهنرمندیکه ازین طایفه گل سرسبدآفاق وممتاز نباشند برحذر دارد.کریم خرم وزیرفرهنگ!!! بعد از حرام کردن چوکی این وزارت ، اولین اقدامی که نمود جهت ملی سازیی تلویزیون ملی همانا تصفیه افراد غیر ازین شبکه ملی! بود.

5 _ نورین : طفلک نورین که بتازگی آغازبکار نموده است میکوشد تا با جذب افراد دیگران نشرات بهتر داشته باشد.ازهمین روافرادی که از دیگر شبکه ها اخراج میگردند یا بیرون میشوند، اطراقگاه شان نورین است .نورین نیزچیزتازه برای گفتن ندارد.با آهنگهای تکراری وسی دی های بازاری ساعات نشراتی خودرا پر میکند یعنی از همان ساجِق عمومی استفاده مینماید.

6 _ افغان تی وی : افغان تی وی دربند هیچ یک از مقررات که دیگران برخود تحمیل میکنند نیست .این تلویزیون فقط به نشر آهنگ های تکراری .D.V.D های بازاری وفیلم های دست هفتم. دل خوش داشته و از طریق اعلان های تجارتی که میسرش نمیگردد مصارف خویش را جبران مینماید.

7 _ شمشاد : شمشاد که نام بازاری آن ( اُشتر تی وی ) میباشد ، با همه ناتوانای های که با خود دارد کمرهمت را باریسمان جهالت محکم بسته است تا ادای مرحوم هتلر را درآورده و نژاد گرایانه عمل نماید.اما مور کی تواند که لباس آدمی زاده را بی نماز کند.

8 _ تمّــدن : وتلویزیون تمدن که از چهار ماه بدینسوبنام نشرات آزمایشی برنامه پخش نموده است، شبکه ییست که از شُش ایران تنفس نموده ولی مانده است که بجای آهنگ های هندی که غذای نشراتی دیگران است. تمدن با چه موضوع باعث ضیاع اوقات مردم گردد ؟!.تمدن و نورهردو از یک چشمه آب مینوشند .

ودولت به بهانه آزادی بیان، به هیچ یک نمیگوید که بالای چشمت ابروست.هرچند که برخی اوقات (زدوخورد+زدوبند) میان اینها و مقامات دولتی صورت میگیرد،اما بسامسایل چشم پوشی میگردد.؛بعنوان مثال : دولت روز(؟) را بنام روز پدر اعلان میدارد وتمدن میلاد امام علی را، یا افغان تی وی کست محفل خصوصی وخانوادگی مردم را به نشر میسپارد واعتراض هم محلی ازاعراب پیدا نمیکند،یا اینکه شمشاد با تدویر میز مدورهای استفراق آمیز خود استکاک های قومی را دامن میزند، یا طلوع فرهنگ بیگانه هندی را۲۴ساعته قبل و بعذ از غذا ده ها چمچه شوربا خوری را به حلق جامعه میریزد.اما دولت که آیین نامه مطبوعاتیش هنوز تدوین نگردیده است چیزی نمیگوید یاهم حرفی ندارد که برای این دوکان داران عزیز بگوید.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: