تذکرهء شاعران و نویسنده گان امروزین بلخ به زودی به چاپ میرسد

از وبلاگ انجمن نویسنده گان بلخ


«سیما و سخن» یا تذکرهء شاعران و نویسنده گان امروزین بلخ ـ سمنگان و سرپل که به کوشش شاعر گرانمایه محمد صادق عصیان دبیر بخش شعر انجمن نویسنده گان بلخ ترتیب شده از سوی بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان به چاپ میرسد.

در این کتاب که در سه بخش (شعر ـ داستان و طنز) تقسیم شده است زنده گی نامه ـ تصویر و نمونهء کلام هر نویسنده و شاعر در جایهای مشخص آن مطابق الفبای نام خانواده گی شان ترتیب گردیده به زودی به دسترس علاقه مندان ادبیات بلخ قرار خواهد گرفت.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: