کامران میرهزار آزاد شد

July 11, 2007
کامران میرهزار، مدیر و گرداننده سایت کابل پرس بعد ازپنج روز بازجویی و توقیف توسط نیروهای امنیتی ملی امروزیکشنبه ساعت پنج بعد از ظهر آزاد شد. کامران میرهزار بصورت غیرقانونی از یکی از خیابان های کابل توسط نیروهای ریاست 74 امنیت ملی در روز چهار شنبه ساعت 10:30 صبح به دلایل نامعلومی بازداشت شد. در گفتگویی خصوصی ای که چند لحظه پیش با کامران میرهزار داشتم از وی در مورد بازجویی و وضعیتش در توقیفگاه پرسیدم. کامران میرهزار از وضعیتش در توقیف خانه شکایت کرده گفت که در طی بازداشت 96 ساعته وی دست به اعتصاب غذا زده و گفت که وضعیت روحی و جسمی اش هم رو به وخامت بوده است. ادامه در کابل پرس