افغانی ها و مراسم متفاوت و طالبان

February 15, 2007
میگفت افغانی و ساکن افغانستان است که برای منبر در دهه ی محرم به ایران آمده. هیأت افغانی های باقرآباد تهران که مرکز تجمع افغانیهاست نیز آمده بودند. بعداز منبر یک مداح افغانی پشت میکرفون نوحه را شروع کرد. با ته لهجه ی افغانی و صدای بسیار زیبا. جمله ی آخر نوحه اش پریشان بود که آنرا پَرٍیْشان میخواند. تقریبا همه ی آن جمعیت در جنگ و دوران اشغال کمونیستی و طالبانی دنیا آمده بودند. ادامه در وبلاگ محمد علی ابطحی

دموکراسی و ولنتاین دوسنت زیبا وستایش انگیز روم باستان

February 15, 2007
فردا یک میلیارد کارت سرخ ولنتاین پشت خانهء عشق ورزان زمین می رسد وشهروندان “عشق پیشه” شهرهای مدرن جهان با کارت و گل و چاکلیت روزخوش عشق ورزی را آغاز می نمایند. چهاردهم فبروری روزجهانی عشق ورزی است وپیشینه تاریخی آمیخته با افسانه ای آن به ولنتاین، قدیس شهید مسیحی میرسد. گفته میشود که “کلودیوس دوم” امپراتور روم باستان با این استدلال که سربازان مجرد بهتر می جنگند ازدواج سربازان مجرد وجوان را ممنوع اعلام می نماید. ولنتاین تصمیم امپراتور را نا عادلانه می داند و با برگزاری مخفیانه مراسم ازدواج سربازان به مخالفت با امپراتور برمی خیزد. ادامه در وبلاگ یادداشت هایی از غرب

After a Year of Setbacks Afghanistan Sees Renewed Committment

February 15, 2007

Whether the renewed US and international committment to Afghanistan is genuine and long-term, or just a bracing up for the anticipated spring offensive by the Taliban remains to be seen. In the latter case, the temporary build-up of troops will merely amount to a Maginot Line: the enemy will only delay its offensive enough that the eager foreigners tire and leave once again before the ANA is up to the challenge -as they have unfailingly done in the past. And then it will be groundhog day all over. Read more at Safarang….


Most of aid gets pocketed by Afghan leaders

February 15, 2007

Nato forces in the south of the country say some Afghan police are guilty of corruption and will steal aid if it is handed out. Tribal and mosque elders have also been accused of seizing goods, including building materials and fuel, and selling them in markets. A Pentagon official said thousands of cars and trucks intended for use by the Afghan police had been sold instead. Read more here


چاه کن خود در چاه می افت

February 3, 2007
با توجه به شرايط نظامی، سياسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان تجزيه و تحليل من به عنوان نماينده ی واقعی مردم افغانستان در پارلمان اين است که زمانی مردم افغانستان نفس آرام خواهند کشيد و لقمه نان حلال و آرام پيدا خواهند کرد و خونريزی و جنگ رخت برخواهد بست که تمام افرادی که مستقيم و غير مستقيم به مردم افغانستان ظلم و به ناموس شان تجاوز کرده اند، اموالشان را غصب کردند، در هر دوره تاريخی که بوده است، چه نظام شاهی و يا جمهوری داود يا جمهوری کمونيستی، جمهوری اسلامی مجاهدين، امارات اسلامی طالبان يا رييس جمهوری آقای کرزی از صحنه ی سياسی افغانستان بيرون انداخته شوند. نتايج اعمال ضد انسانی، ضد ملی و ضد اسلامی خود را بپذيرند، اعتراف کنند، تمام اموال مردم که غصب کرده اند، ولو يک افغانی، ولو يک خانه، ولو يک سانتيمتر زمين را دوباره به مستحقين آن بسپارند. بقیه را در کابل پرس بخوانید

یزید بر منبر حسین

February 3, 2007

بهرحال، جلوه سیاف بر منبر حسین نشان میدهد که در آن “خراب آباد” تا چه حد خدا،وجدان،عدالت و حسین مسخ و تحقیر شده اند. بیشتر در وبلاگ یادداشت هایی از غرب بخوانید


Gaining Traction

February 3, 2007

hat perspective, that things are gaining traction, came up briefly in the dinner conversation tonight. Ironically, the conversation took place at a restaurant that may be losing traction after being here since 2002…had a chance to talk to the guy who runs the restaurant after dinner and he was bemoaning that, but noted that his restaurant on the ISAF base was doing well, quite well. And that, in itself, may be a good indicator of what one recent thrust has been, towards more militarization…”more”, of course, being relative to the past 2-3 years (absent the escalating previous year) of relative calm. Read more at Kabulog …